Ret til at udstille har enhver, der er medlem af en landboorganisation, EU annerkendt avlsforening eller registreret på Landcenteret for Heste. Dyrene skal være ejet af udstiller og være hjemmehørende på ejendom i Danmark.

Der kan kun tilmeldes dyr i henhold til de respektive avlsledelsers bestemmelse for ren race.

Individbedømmelse angives ved præmiering og points efter følgende skala:

  1. præmie (24- 23 points) 2. præmie (22-21 points) 3. præmie (20-19 points)

Udstilleren bærer selv risiko for fremstillede dyr med hensyn til brand, tyveri, vandskade og anden form for beskadigelse såvel under transporten som under dyrskuet. Udstiller er ansvarlig for eventuelle skader, der påføres personer, dyr eller genstande på grund af fejl eller forsømmelser fra udstilleren eller hans medhjælperes side. Det anbefales udstillere at sikre sig i den henseende gennem tillæg til eksisterende forsikringer.

Skuets ledelse kan kræve et dyr hjemsendt eller at det forbliver på stald, såfremt det skønnes farligt for dyr eller mennesker.

Alle besøgende færdes på udstillingsområdet på eget ansvar. Eventuelle skader erstattes kun af skuet, såfremt de skyldes fejl eller forsømmelighed fra skuets side, og skuet som følge deraf, kan tillægges ansvar.

Kørsel med biler på udstillingsområdet er ikke tilladt efter kl. 08.30, og parkering er absolut forbudt uden indhentet tilladelse fra dyrskueledelsen!

Parkering uden for de anviste parkeringspladser er ikke tilladt! Ulovligt parkerede biler og anhængere vil i givet fald blive fjernet på ejerens bekostning.

Ingen dyr må forlade udstillingsområdet inden lørdag kl. 16.30! Hvis dette alligevel sker,

mister udstilleren mulighed for at udstille dyr på Det Sønderjyske Fællesdyrskue det kommende år.

 

Indtegningsgebyr pr. tilmeldt dyr

Pris moms Pris inkl. moms
Malkekvæg Køer: 160,- 40,- 200,-kr.
Kødkvæg Køer med kalv: 180,- 45,- 225,-kr.
Tyre & køer 160,- 40,- 200,-kr.
Kvier 100,- 25,- 125,-kr.
Heste Pony eller hest ved bom: 160,- 40,- 200,-kr.
Pony og boks i stald 160,- 40,- 200,-kr.
Børnens Hesteskue 100,- 25,- 125,-kr.
Geder Alle 120,- 30,- 150,-kr.
Får Alle 120,- 30,- 150,-kr.

Indtegningsgebyret betales ved tilmelding. Ved ankomst til Dyrskuet udleveres katalog og adgangstegn.

For det først tilmeldte dyr sendes 1 adgangstegn. For efterfølgende tilmeldte dyr sendes yderligere: Heste 1 pr. dyr – Kvæg 1 pr. dyr – Får og geder: 1 pr. 3 dyr.

Der er ingen tillæg for ponyer eller heste i spiltov eller at opstalde de mindste hesteracer i eksisterende stalde.

SUNDHEDSREGLER

Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme.

Grundlæggende ved vi, at der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko.

Adgang til skuet

Der er dyrlæge til stede ved modtagelse af dyrene torsdag, fra kl. 15.00 til kl. 19.30, fredag, fra kl. 07.00 – 08.00 og lørdag fra kl. 07.00 – 08.00.

Dyrlægebehandling

Intet dyr må fjernes fra skuet før lørdag kl. 16.30 uden forudgående undersøgelse af dyrlægen.

Sygdom hos dyr under skuet skal straks anmeldes til skuets kontor eller den tilsynsførende dyrlæge, som er:

Tinglev Dyrehospital, Håndværkersvinget 20, 6350 Tinglev – tlf. 74 64 40 52

Tilkald af dyrlæge i løbet af skuet er for udstillers regning.

KVÆG

Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

Indsyning

Alle dyr skal synes af en dyrlæge ved ankomsten til skuet.

Kun sunde og raske dyr kan tilføres skuet.

Smitsomme sygdomme, som f.eks. vorter, skab, ringorm, klovbrandbylder eller digital dermatitis, vil medføre, at dyrene ikke får adgang til skuet.

Dyr må ikke tilføres skuet fra besætninger, hvor besætningsejer er viden om, at der er smitsomme sygdomme som f.eks. salmonella, mycoplasma eller B-streptokokker.

Hvis der bliver konstateret anmeldepligtige smitsomme sygdomme i udstillerens besætning, efter at der er sendt dyr til skuet, skal dette straks meddeles til Veterinærchefen i Fødevareregionen og skuets ledelse.

Køer og kvier, der har kastet indenfor de sidste 14 dage forud for skuet, må ikke tilføres skuet.

Transport

Køer/kvier må ikke transporteres de sidste 30 dage af drægtighedsperioden.

Kvæg anses ikke for transportegnet før 15 dage efter kælvning.

Der må ikke transporteres kalve til dyrskuer, før de er 14 dage gamle.

BVD, IBR, Leukose

Der kan ikke udstilles dyr fra besætninger, der af Fødevareregionen er sat under offentligt tilsyn.

Salmonella

Kun kreaturer fra besætninger i salmonellaniveau 1 kan udstilles.

Danmark er igen samlet salmonellamæssigt, d.v.s. rent geografisk gælder samme regler for hele landet. De generelle regler er ligeledes ændret på en række punkter.

Nedenstående regler består både af regler i henhold til salmonellalovgivningen og regler vedtaget af dyrskuet for at beskytte de deltagende besætninger bedst muligt.

Generelle regler for deltagelse i dyrskue

Besætninger, hvori dyret/dyrene er registreret og udstilles fra, skal have været i salmonellaniveau 1 i minimum 7 mdr. før dyrskuet.

Alle udstillede dyr skal have opholdt sig vedvarende i en Salmonella Dublin niveau 1-besætning de seneste 7 måneder før skuet.

Kvæg fra kødkvægsejendomme og ejendomme med gamle husdyrracer

Ingen yderligere krav.

Andre besætningstyper

Salmonella Dublin niveaugivende prøver skal være udtaget indenfor 12 måneder før flytning.

For mælkeleverende ejendomme skal 4 tankmælksprøver være udtaget med mindst 3 ugers mellemrum, og seneste prøve skal være udtaget højst 1 måned før dyrskuet.

For ikke-mælkeleverende besætninger afhænger antallet af prøver af besætningsstørrelsen (1 – 8 prøver). Slagteblodprøver kan indgå. Prøver af kalve <3 mdr. kan ikke indgå i stikprøven, der anvendes til at bekræfte besætningens status.

Antal blodprøver ved kødkvæg

Dyr i besætning Antal blodprøver
Under 4 4
4 4
5 4
6 4
7 5
8 6
9 7
10 og derover 8

Mycoplasma

Besætninger, der er fundet smittet eller mistænkt for smitte med Mycoplasma bovis, kan ikke deltage i dyrskuer. Hvis der er konstateret mycoplasma i besætningen indenfor de seneste 6 måneder før skuet, og der i den forbindelse er fundet alvorlige symptomer på ledbetændelse, yverbetændelse og mellemørebetændelse, må der ikke udstilles dyr fra besætningen. 

Mælkeleverende besætninger med negativ mycoplasmaprøve (PCR) ved den seneste nationale tankmælksovervågning (foretages henholdsvis omkring månederne april og september, grænseværdi for PCR ct ≥ 37) kan uden videre deltage i dyrskuer.

Mælkeleverende besætninger med positiv mycoplasmaprøve ved seneste nationale tankmælksovervågning eller anden positiv tankmælksprøve kan deltage, hvis en efterfølgende tankprøve er negativ ved både PCR og ELISA undersøgelse. Grænseværdien for PCR er ct ≥ 37 og for ELISA ≤ 50 ODC%. Prøven bør udtages direkte fra tanken af uvildig person eksempelvis dyrlæge eller kvalitetsrådgiver.

7/30 dages reglen

7/30 dages reglen er en generel regel, der effektivt begrænser smittespredning med alvorlige smitsomme sygdomme mellem besætninger.

Reglen betyder, at man ikke må flytte kvæg fra en besætning, før der er gået mindst 7 dage, siden der sidst kom dyr ind i besætningen.

Samtidigt kan kvæg, som er flyttet til besætningen, ikke flyttes fra besætningen igen, før der er gået mindst 30 dage.

Dyr, der deltager i dyrskuer, er undtaget fra den generelle 7/30 dages regel, således kvæg, som har deltaget i et dyrskue, kan flyttes ud igen, blot der er gået mindst 7 dage. Det betyder, at der kan udstilles på forskellige dyrskuer med 7 dages mellemrum under forudsætning af, at resten af sundhedsreglerne er opfyldt.

Udstationering

Dyrskuets CHR-nummer er 27546.

Dyrskuet sørger for kollektiv udstationering og hjemtagning i dyreregistreringen.

HESTE

Hesten skal medbringe deres hestepas. Fra 1. januar 2012 skal alle heste have et hestepas, som skal følge hesten under transporten. Føllene skal chipmærkes og have pas, senest når de er 6 mdr. eller ved udgangen af fødselsåret, alt efter hvilken dato, der er senest.

Det anbefales, at alle heste vaccineres mod influenza.

Hopper, der påregnes at skulle fole inden for 34 dage, eller har folet indenfor de seneste 7 dage, anses ikke for transportegnede. Føl må ikke transporteres, før navlen er fuldstændig helet. (jf. Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter m.v.).

Heraf følger, at hopper og føl omfattet af ovenstående ikke kan udstilles.

Dyrskuet anbefaler, at føllene er mindst 14 dage gamle ved skuets start.

Heste med åbne, blødende eller væskende sår og heste med skab eller tegn på skab vil blive afvist.

FÅR OG GEDER

Alle får og geder skal være øremærket og registreret efter gældende regler.

7/30 dages reglen

7/30 dages reglen er en generel regel, der effektivt begrænser smittespredning med alvorlige smitsomme sygdomme mellem besætninger.

Reglen betyder, at man ikke må flytte får eller geder fra en besætning, før der er gået mindst 7 dage, siden der sidst kom dyr ind i besætningen.

Samtidigt kan får og geder, som er flyttet til besætningen, ikke flyttes fra besætningen igen, før der er gået mindst 30 dage.

Dyr, der har deltaget i dyrskuer, er undtaget fra den generelle 7/30 dages regel, således kan får og geder, som har deltaget i et dyrskue, kan flyttes ud igen, blot der er gået mindst 7 dage. Det betyder, at der kan udstilles på forskellige dyrskuer med 7 dages mellemrum.

Får og geder skal møde med gyldigt sundhedsdokument.

Dyrskuets CHR-nummer er 27546.

Importerede dyr:

*         Importerede dyr, skal være godkendt i relation til officielle godkendte regler.

*         Dyret/dyrene skal mindst være importeret 12 måneder før skuets afholdelse.

*         Er der importeret dyr til besætningen inden 12 måneder før skuet, kan der ikke udstilles dyr.

*         Besætninger, der har købt fra importbesætninger, er under samme regler.

Maedi

Der må kun udstilles dyr fra besætninger, der har M3-status. M3 attest medbringes og forevises ved indsyning.

Scrapie

Danmark er nu officielt scrapie-fri, derfor kan alle dyr bedømmes sammen.

Alle udstillere skal underskrive ejererklæring på, at alle selvdøde og aflivede får og geder over 18 mdr. er sendt til DAKA

Salmonella

Hvis du også har kvæg i din besætning, skal den have været i salmonellaniveau 1, 1a eller 1b i min. 7 mdr.

Skab og lus

Dyr med lus eller skab vil blive afvist.

Drægtighed/kastning

Får/geder, som påregnes at skulle læmme inden for 15 dage før dyrskuet, må ikke transporteres, og får/geder, der har kastet inden for de sidste 21 dage forud for dyrskuet, må ikke deltage.

Smitsomme sygdomme

Dyr fra besætninger med følgende sygdomme kan ikke udstilles: Orf, ondartet klovsyge, andre klovspalte infektioner, skab, smitsom øjenbetændelse og byldesyge.

Får/geder fra besætninger, hvori der har været udbrud af smitsomme sygdomme, inden for de sidste 14 dage, forud for dyrskuet, må ikke deltage. Hvis denne regel overtrædes kan besætningsejeren drages til ansvar.

Ejererklæring vedrørende sundhed i besætningen skal udfyldes og forevises ved indsyning.

Klovsyge

For at udstille dyr på Dyrskuet skal besætningen være testet fri for klovsyge og ejererklæring vedrørende det frivillige klovsyge sundhedsprogram skal medbringes.

KANINER

Dyrene skal være forsynet med tydelig identifikation, kuldmærke i venstre øre med mindst 3 cifre og avlernummer i højre øre.

Dyrene ledsages af ejererklæring, udstedt af DK.

FJERKRÆ

  • Fjerkræ skal være mærket, så deres oprindelse og identitet entydigt kan fastslås (fast fodring).
  • Arrangøren af skuet skal føre optegnelser over det tilførte fjerkræ med angivelse af ejers fulde navn og adresse.
  • Duer skal være vaccineret mod Newcastle disease/paramyxovirus-infektion. Vaccinationen skal foretages med inaktiveret Paramyxovirus-vaccine. Fjerkræ, der ikke er vaccineret tidligere, basisvaccineres med 2 injektioner med 4 ugers mellemrum. For ungers vedkommende første gang tidligst ved 6-ugers alderen. Revaccination foretages én gang årligt. Vaccination skal være udført senest 8 dage førudstilling (BEK. nr. 1273 af 31.10.07).
  • Fjerkræ skal være ledsaget af en gyldig vaccinationsattest.
  • Arrangøren af skuet skal, såfremt der er sket salg og anden omsætning på skuet, føre optegnelse over købers og sælgers navn og adresse.